Wycena nieruchomości

 

 • wycena wszelkich typów nieruchomości (określanie ich wartości) i sporządzanie operatów szacunkowych;
 • wycena budowli i maszyn trwale z gruntem związanych;
 • wycena przedsiębiorstw;
 • oszacowanie wartości wszelakich odszkodowań na mocy ustaw (np. odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości, odszkodowanie za wywłaszczenie, odszkodowanie za straty w uprawach i plonach, itp.);
 • opiniowanie operatów szacunkowych sporządzonych w ramach postępowań sądowych przez biegłych sądowych;
 • opinie o wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnych inwestorów,
  z uwzględnieniem różnych scenariuszy inwestycji (analiza wariantowa);
 • analiza skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • badania i analizy rynku nieruchomości (różnych segmentów);
 • doradztwo inwestycyjne, w tym w szczególności: audyty nieruchomości (pod kątem technicznym, architektonicznym, prawnym, planistycznym, finansowym
  i środowiskowym), studia opłacalności inwestycji, analiza ryzyka lokalizacji, analiza najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości itp.;
 • badanie stanu prawnego nieruchomości w tym regulowanie praw do nieruchomości;
 • oraz inne czynności związane z gospodarką i zarządzeniem nieruchomościami.